98 McAlpine Road, Wychwood, Johannesburg
Office@BaptistNorthernAssociation.org.za

Statement of Belief – Zulu

AMAZWI AYISIPHAKAMISO ACHAZA ESIKHOLELWA YIKO

Abuyekezwa eFlorida Baptist Church, eGoli, ngoJune, 2017

Translated by Sipho J Mfusi Jul 2019

1. Sikholwa ngukuthi (1) imiBhalo eyiNgcwele yakhiwe ngezincwadi eziyi-66 ezitholakala eThestamenteni eliDala kanye nakweLisha, ezilotshwe ngezilimu zasemandulo (isiHebheru nesiGriki); (2) ukuthi ababhali babeqhutshwa nguMoya kaNkulunkulu ukuze lezi-zincwadi zibe yilo isibili iZwi likaNkulunkulu; (3) ngenxa yokuthi angamazwi avela naphefunyulwe nguNkulunkulu, imiBhalo inesiminya kukho konke ekushoyo, yethembekile, futhi ayinawo amaphutha; (4) ukuthi yonke lemiBhalo iphelele, futhi iyona kuphela eyisambulo esibhalwe phansi ngoNkulunkulu, isambulo azembula ngaso kubantu; (5) ukuthi zonke izihumusho ezahunyushwa ngokuqikelela ukuthi ezikuchasisayo kuhambisane nezilimu zasemandulo (iokuyisiHebheru nesiGriki), zonke lezo-zihumusho ziwamumethe onke amaqiniso esidinga ukuwazi maqondana nokusindiswa kwethu, ukuphila impilo engcwele, kanye nasekukhuleni kuKristu; nokuthi (6) yimiBhalo eyiNgcwele kuphela okuyiyona enegunya eliphelele neligcinayo kuzona zonke izinto eziphathelene nokukholwa nokukuphila ukukholwa kwethu. 

(1) KwabaseRoma 3:2; NgokukaMathewu 5:18; NgokukaLuka 24:27; Isambulo 22:18-19; Duteronomi 4:1-2; Izaga 30:5-6
(2) 2 KaPetru 1:19-21; NgokukaLuka 1:70; Izenzo 1:16; Izenzo 3:18; Kwabase-Efesu 6:17; KumaHebheru 3:7
(3) NgokukaJohane 10:35; NgokukaJohane 17:17; 2 kuThimothewu 3:16-17; NgokukaJohane 14:26
(4) NgokukaMathewu 24:35; KwabaseRoma 3:2; Izenzo 7:38; 1 KwabaseKorinte 9:8-10; 1 KwabaseKorinte 4:6; Duteronomi 4:1-2; Izaga 30:5-6; Isambulo 22:18-19
(5) 2 kuThimothewu 2:15; 2 KaPetru 3:16; Izenzo 17:11; 2 KaPetru 1:3-4; AmaHubo 19:7-14
(6) EkaJuda 1:3; NgokukaLuka 16:29-31; NgokukaMathewu 4:1-4; NgokukaMarku 7:9-13; KwabaseRoma 15:4

2. Sikholwa (1) kuNkulunkulu obukhona bakhe bumi phakade, uNkulunkulu oyedwa kepha oneziqu ezintathu ezilinganayo – okunguNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana, noNkulunkulu uMoya oNgcwele; (2) ukuthi nakuba ngasinye isiqu sobuthathu bukaNkulunkulu siphelele futhi singuNkulunkulu ngokulinganayo nezinye, behlukile ngendlela abanobudlelwano ngayo, nangokomsebenzi wabo abawenzayo emhlabeni; (3) ukuthi loNkulunkulu oyedwa kepha oneziqu ezintathu, uphelele ngobuhle, akanamkhawulo ebuntwini bakhe nasezintweni zonke ezinhle ezingashiwo ngaye – njengoba enguSomandla oNgcwele kukho konke, onothando oluphelele, kanye nokuqonda okungenawo umkhawulo. (4) ukuthi ngaphambi kokusekelwa komhlaba, uNkulunkulu wakunquma ukusindiswa kwezoni ngokuthi kube yiNdodana yakhe ezakuba wumhlatshelo wesono, ukulawula konke okwenzekayo emhlabeni njengokwecebo lobukhosi nelokubusa kwakhe, ukuze ekugcineni kuhlanganiselwe kuye konke ngaphansi kwenhloko eyodwa, uKristu ophelele ngobuhle futhi oyedwa; nokuthi (5) zonke izinto zivela kuye, zikhona ngaye, zinge zakhe, futhi zadalelwa ukuveza inkazimulo yeGama lakhe elihle.

(1) Duteronomi 6:4; Isaya 46:9; 1 KwabaseKorinte 8:6; 1 kuThimothewu 2:5; NgokukaMathewu 3:16-17; NgokukaMathewu 28:19; NgokukaMathewu 14:16-17; 1 KaPetru 1:1-2; Isambulo 1:4-6
(2) NgokukaJohane 1:1-3, NgokukaJohane 3:16; 1 KwabaseKorinte 8:6, 1 KwabaseKorinte 12:4-5; KwabaseGalathiya 4:4-6; Kwabase-Efesu 1:3-14; 1 KaPetru 1:1-2
(3) 1 kuThimothewu 6:15-16; Isaya 6:3; 1 KaPetru 1:15; Duteronomi 7:9; AmaHubo 86:15; AmaHubo 89:14; AmaHubo 117; KwabaseRoma 8:37-39; 1 KaJohane 4:16; KwabaseRoma 11:33-36; 1 kuThimothewu 1:17; Isaya 55:9; KwabaseRoma 16:27
(4) NgokukaJohane 3:16; Kwabase-Efesu 1:4-5, 11, 13; 1 kuThimothewu 1:15; 2 kuThimothewu 1:9; Isambulo 13:8; Genesise 50:20; Isaya 9:7; Isaya 46:8-11; Daniyeli 4:35; Izenzo 17:26; Kwabase-Efesu 1:10
(5) Isaya 48:11; KwabaseRoma 11:36; Kwabase-Efesu 1:5, 6, 14; Kwabase-Efesu 2:7; Isambulo 5:13

3. Sikholwa ngukuthi (1) ekuqaleni uNkulunkulu wadala ngamandla akhe amakhulu konke okukhona, okubonakalayo nokungabonakaliyo, nokuthi konke kwamthokozisa; (2) ukuthi wadala umuntu wesilisa nowesifazane wabenza umfanekiso wakhe, wabapha isipho sokulingana nesobizo lokubusa nokunakekela yonke indalo yakhe; (3) ukuthi umuntu akufanele ephucwe ukuphila kwakhe engcwele emehlweni kaNkulunkulu, neqala ngesikhathi sokumithwa kwakhe, futhi akufanelwe iqedwe ngokungenasidingo, nanoma ngasiphi sona isikhathi; (4) ukuthi uNkulunkulu wenza umshado ukuthi ube phakathi komuntu wesilisa nowesifazane, bashade besaphila, ukuhlanganiswa kwabo kube ngokukhethekile nokuyophela mhlazane kufa omunye, nokuthi wanikeza owesilisa igunya lokuhola umkakhe ngothando, nowesifazane elokuba wumsizi ofanele umyeni wakhe; nokuthi (5) u-Adamu owaba yizibulo lesintu nguyena owona, ngalokho wazehlisela yena kanye naso sonke isintu isigwebo sokufa enyameni nasemphefumulweni, ngenxa yalokho, wonke umuntu wazalwa enemvelo yokona, eholela ekwenzeni iziphosiso nokuba nonembeza ongemsulwa.

(1) KwaseKolose 1:16; Isambulo 4:11; Genesise 1:1, 31
(2) Genesise 1:26-31; NgokukaMarku 10:6; EkaJakobe 3:9
(3) Genesise 9:6; AmaHubo 119:73; AmaHubo 139:13-16; Jeremiya 1:5; Isaya 42:5; Zakariya 12:1; NgokukaLuka 1:41
(4) Genesise 2:24; Malaki 2:15; NgokukaMathewu 19:5-6; Kwabase-Efesu 5:22-24; Kwabase-Efesu 5:25-31; KumaHebheru 13:4; Levitikusi 18:22; Levitikusi 20:13; KwabaseRoma 1:26-27; 1 KwabaseKorinte 6:9-11
(5) Genesise 3:6-8, 16-19; Genesise 6:5; KwabaseRoma 3:10-19, 23; KwabaseRoma 5:12,17; KwabaseRoma 7:9; 1 KwabaseKorinte 15:22; Kwabase-Efesu 2:3

4. Sikholwa ngukuthi (1) ekuphelelisweni kwesikhathi, iNdodana kaNkulunkulu engunaphakade yathabatha imvelo yomuntu, yenziwa ukuba ibe njengathi ngayo yonke indlela, kepha yehluka kithi ngokungabi-nasono; (2) ukuthi emveni kokuba isibunjiwe ngoMoya oNgcwele, yazalwa intombi uMariya, yaqanjwa igama lokuthi nguJesu (igama elisho ukuthi ‘uNkulunkulu uyasindisa’), nokuthi ukusukela ekubunjweni kwakhe wayenezimvelo ezimbili ebe emunye, okungukuthi wayenguNkulunkulu ngokuphelele abuye futhi abe ngumuntu ngokuphelele, okuyizimo ezingasoze zaguquka, ayohlala njalo enazo; nokuthi (3) ngenxa ke yalokho, nguYena kuphela ongumlamuli ophelele nofanelekile ukuma phakathi kukaNkulunkulu nomuntu.

(1) NgokukaJohane 1:14; KwabaseGalathiya 4:4; KwabaseFiliphi 2:5-8; KumaHebheru 2:14; KumaHebheru 4:15
(2) NgokukaLuka 1:31, 35; NgokukaMathewu 1:21; KwabaseRoma 1:3-4; 1 KwabaseKorinte 15:47-48; KwabaseKolose 1:19; KwabaseKolose 2:9
(3) Kwabase-Efesu 2:18; 1 KuThimothewu 2:5; KumaHebheru 9:15; KumaHebheru 12:24; 1 KaJohane 2:1

5. Sikholwa ngukuthi (1) iNkosi uJesu Kristu akazange asenze isono kuyona yonke impilo yakhe, wamthobela ngokuphelele uYise nangayo yonke indlela, waletha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni owawuthenjwe phambilini, wawuletha ngakho konke akukhuluma nakwenza; (2) ukuthi ngenxa yentokozo ayeyibekelwe ukuthi kuyoba ngeyakhe emveni kokuhlushwa, wazidela ngokuthi kube nguyena ozoba ngumhlatshelo esikhundleni sezoni, umhlatshelo omuhle nofanele, ohlambululayo izono zezoni; (3) ukuthi wanqoba isono, ukufa, nayo yonke imimoya emibi, wazizuzela ngokwakhe abantu bazo zonke izinhlanga, izilimu, nezizwe; (4) ukuthi iNdodana kaNkulunkulu yasimuncela emzimbeni wayo ngokufa wayo esiphambanweni lonke ulaka lukaNkulunkulu olwalufanele ukuba lube yinkokhelo yesono sethu; nokuthi (5) igazi lakhe elaphalala yilona kuphela eliyisisekelo sokusindiswa kwethu, nendlela emangalisayo esivezela ukubabazeka nenkazimulo yomusa kaNkulunkulu wethu.

(1) Isaya 53:7-9; 2 KwabaseKorinte 5:21; 1 KaPetru 2:22; KumaHebheru 4:15; 1 KaJohane 3:5
(2) Isaya 53:5-12; KwabaseRoma 3:23-25; 2 KwabaseKorinte 5:21; KumaHebheru 9:14; KumaHebheru 12:2; 1 KaPetru 3:18; 1 kuJohane 2:2
(3) NgokukaJohane 12:31; 1 KwabaseKorinte 15:54-57; KumaHebheru 2:14; KumaHebheru 9:26; Kwabase-Efesu 1:11-14; KwabaseKolose 2:14; 2 kuThimothewu 1:10; 1 KaJohane 3:8; Isambulo 5:9; Isambulo 7:9
(4) Isaya 53:5-6; NgokukaMathewu 27:45-46; 2 KwabaseKorinte 5:21; KwabaseGalathiya 3:13; KwabaseRoma 5:9; KumaHebheru 9:14, 22; 1 kuJohane 4:10
(5) KwabaseRoma 8:32; Kwabase-Efesu 1:5-7; KwabaseKolose 1:14, 20; KumaHebheru 9:22; Isambulo 5:9

6. Sikholwa ngukuthi (1) iNkosi uJesu yabethelwa, yangcwatshwa, nokuthi ngosuku lwesithathu wavuswa umzimba wakhe kwabafileyo, wakhazinyuliswa, wenziwa ulibo lwezidalwa ezintsha zikaNkulunkulu; (2) ukuthi wenyukela ezulwini, okuyilapho esahlezi khona ngakwesokunene sikaYise njengombusi ophezu kwakho konke; (3) ukuthi nguye osinxuselayo njengomPhristi oMkhulu noMmeli wabo abasondelayo kuNkulunkulu ngaye; nokuthi (4) uzophinde abuye ngenkazimulo enkulu, siqu sakhe, abonwe ngamehlo, esezokwahlulela abaphilayo nabafileyo.

(1) Izenzo 2:32; NgokukaLuka 24:39; NgokukaJohane 20:27; 1 KwabaseKorinte 15:17, 23
(2) 1 KwabaseKorinte 15:20; Izenzo 1:9-11; Kwabase-Efesu 1:20-22; 1 kuThimothewu 3:16; 1 KaPetru 3:22
(3) NgokukaJohane 14:16; 1 KaJohane 2:1; KwabaseRoma 8:34; KumaHebheru 7:25
(4) NgokukaMathewu 24:29-30; NgokukaLuka 17:24; Izenzo 1:10-11; 1 KwabaseThesalonike 4:16; 1 KaJohane 2:28; 2 KuThimothewu 4:1; 1 KaPetru 4:5; Isambulo 1:7

7. Sikholwa ngukuthi (1) uMoya oNgcwele uyiNkosi, esipha ukuphila, owadala umhlaba, wagcwalisa abathile ngamandla ukuze bafeze izinjongo zikaNkulunkulu, nalabo abakhulumayo ngemiBhalo eyiNgcwele; (2) ukuthi uJesu Kristu wagcotshelwa umsebenzi wakhe ngoMoya, egcotshwa nguNkulunkulu, nokuthi, ngosuku lwePhentekhosti, uMoya wathululelwa eBandleni ukuze uhlale kulo, ulihole, ulenze libe nhliziyo-nye, walipha izipho ezinhlobo-nhlobo zokwenza imisebenzi yokukhonza; (3) ukuthi uMoya oNgcwele ukhazimulisa uKristu, uyasikhanyisela ukuze siqonde kahle iZwi, uvula amehlo esoni ukuze sibone ububi besono saso, wenza abakholwayo babumbanele kuJesu, abumbe inkambo kaKristu ezimpilweni zabo; nokuthi (4) uMoya uthululela uthando lukaNkulunkulu ezinhlizweni zethu, aqinisekise ithemba elikithi, lokuthi ngolunye usuku imizimba yabo iyakuhlengwa.

(1) KwabaseRoma 8:2; 2 KwabaseKorinte 3:6, 17-18; NgokukaJohane 6:63; Genesise 1:2; Jobe 33:4; AmaHubo 33:6; Eksodusi 35:30-31; Numeri 24:2; 1 Samuweli 10:10; 2 Samuweli 23:2; Izenzo 1:16; KumaHebheru 3:7; 2 KuThimothewu 3:16
(2) Isaya 61:1; NgokukaMathewu 3:16; NgokukaLuka 4:18; Izenzo 10:38; Izenzo 1:8; Izenzo 2:4; KwabaseRoma 8:11, 14; Kwabase-Efesu 4:3-4, 11, 12; KwabaseRoma 12:4-7; 1 KwabaseKorinte 12:7-11
(3) NgokukaJohane 16:8, 13-14; 1 KwabaseKorinte 2:9-16; Kwabase-Efesu 1:17-18; 2 KwabaseKorinte 3:18; KwabaseGalathiya 4:19; KwabaseGalathiya 5:2-23
(4) KwabaseRoma 5:5; KwabaseRoma 8:26-27; Kwabase-Efesu 6:18; Izenzo 1:8; 2 KwabaseKorinte 1:22; Kwabase-Efesu 1:13; Kwabase-Efesu 4:30

8. Sikholwa ngukuthi (1) ngenxa yokunxanashela kukaNkulnkulu ngevangeli lakhe, bonke abagcina sebememukele uJesu Kristu, bazalwa kabusha ngoMoya oNgcwele, babe yizidalwa ezintsha kuKristu; (2) ukuthi ngokukholwa kuye, izoni zithethelelwa izono, zibizwe ngabangcwelisiweyo ngenxa yegazi likaJesu elaphalala; (3) ukuthi umbandela wale-nsindiso ukuphenduka, okuwuphawu lokuqala lwalobo-bungcwele obudingekayo, ngaphandle kwakho okungekho ongayibona iNkosi; (4) ukuthi ngegunya lokulunjaniswa kwabo noKristu, konke okuyizabelo zomusa okungezikaKristu zedluliselwa kubona bonke abakholwayo, zibe yinzuzo kubo, okufaka phakathi ukuthi senziwe abantwana bendlu kaNkulunkulu, semukeliswe nesipho sikaMoya oNgcwele, nokuthi (5) bonke abaphendukayo ezonweni zabo, babeke ithemba labo kuKristu, bangaba nesiqiniseko sokuthi bayakugcinwa, bemukelwe yiNkosi ngosuku lokugcina.

(1) NgokukaJohane 1:12-13; NgokukaJohane 3:3, 18; 2 KwabaseKorinte 5:17; EkaJakobe 1:18; 1 KaPetru 1:23-25
(2) NgokukaLuka 18:14; KwabaseRoma 3:26; KwabaseRoma 4:5; KwabaseRoma 5:1-2; Kwabase-Efesu 2:13; KwabaseFiliphi 3:8
(3) NgokukaLuka 19:8-10; Izenzo 2:38; NgokukaMarku 1:15; Izenzo 17:30; 2 KwabaseKorinte 7:10-11; 1 kuJohane 1:8-9; KumaHebheru 12:14
(4) NgokukaJohane 1:16; Kwabase-Efesu 1:3, 5; KwabaseRoma 8:14-17; KwabaseGalathiya 4:4-6; KwabaseFiliphi 1:19
(5) NgokukaJohane 10:27-29; KwabaseFiliphi 1:6; 2 KwabaseThesalonike 3:3

9. Sikholwa ngukuthi (1) iBandla liyinhlanganisela yabo bonke labo abahlengiwe nguJesu Kristu, benziwa basha ngoMoya oNgcwele, baba nokubuyisana noBaba osezulwini, kanye nabanye abakholwayo; (2) ukuthi leli-Bandla yilo elingelabakhethwa bakaNkulunkulu, umzimba kaKristu nethempeli likaMoya oNgcwele, nokukubo lapho icebo likaNkulunkulu lasemandulo lebulwe khona; (3) ukuthi iBandla lasendaweni okuyinto ekhomba iBandla elisemhlabeni wonke, liwumphakathi wabakholwayo osendaweni ethize lapho iZwi likaNkulunkulu lishunyayelwa libuye liphilwe khona, nalapho kwenziwa inkonzo yeSidlo seNkosi nomBhabhadiso kanye nokuqondiswa wezigwegwe; (4) ukuthi abesilisa nabesifazane babiziwe ukuthi basebenzise amakhono abo, ngokulinganayo, ukukhonza iBandla lasendaweni, nokuthi ngesikhathi kwenzeka lokho kufanele kuvele ukuthi kwenzeka ngaphansi kweso labaHoli abangabesilisa ngokobulili; nokuthi (5) iBandla ngalinye elisendaweni lilawulwa nguJesu Kristu, libuswa yilabo abangamaLunga alo, liholwa yilabo abakhethiwe njengabelusi, likhonzwe futhi yilabo abangamadikoni alo.

(1) NgokukaMathewu 16:18; Kwabase-Efesu 1:22-23; Kwabase-Efesu 5:23; KwabaseKolose 1:18; KumaHebheru 12:23
(2) 1 KwabaseKorinte 3:16; Kwabase-Efesu 1:23; Kwabase-Efesu 3:9-10; 1 KaPetru 2:9-10
(3) Izenzo 20:28; 1 KwabaseKorinte 1:2; Kwabase-Efesu 2:18-21; 1 kuThimothewu 3:15; 2 kuThimothewu 4:1-5; 1 KaPetru 2:5, 9-10; NgokukaMathewu 28:19-20; 1 KwabaseKorinte 11:23-32; KwabaseRoma 6:1-4; NgokukaMathewu 18:15-20; KwabaseGalathiya 6:1-5; KuThithu 3:10
(4) Izenzo 2:17-18; 1 KwabaseKorinte 11:5; 1 KwabaseKorinte 14:34; 1 KuThimothewu 2:8-15; 1 KaPetru 3:7; 1 KaPetru 4:10-11
(5) Izenzo 6:1-7; Izenzo 14:23; Izenzo 15:3-4, 22-28; Izenzo 20:28; NgokukaMathewu 18:17; Kwabase-Efesu 5:23; KwabaseFiliphi 1:1; KwabaseKolose 1:18; 1 KwabaseKorinte 5:1-13; KuThithu 1:5-9; 1 KuThimothewu 3:1-13; 1 KaPetru 5:1-3

10. Sikholwa ngukuthi (1) iNkosi uJesu Kristu yamisa lezi-zinkonzo ezimbili – umBhabhadiso kanye neSidlo seNkosi – ukuthi zenziwe njengophawu lokuthobela yena, kanye nokufakaza ngamaqiniso-ngqangi ayisisekelo senkolo yobuKristu; (2) ukuthi umBhabhadiso ungukucwiliswa emanzini komuntu osekuvumile ukukholwa kwakhe, lokho okukhomba ukuzihlanganisa noKristu ekufeni, ekumbelweni nasekuvukeni kwakhe kwabafileyo; nokuthi (3) iSidlo seNkosi kungukwemukela isinkwa nendebe, okuwuphawu olukhomba ukuhlanganyela kwethu emzimbeni nasegazini elaphalala loMsindisi wethu, sikhumbula ukufa kwakhe aze abuye.

(1) NgokukaMathewu 28:19-20; NgokukaMathewu 3:16; KwabaseRoma 6:1-4; KwabaseGalathiya 3:27; NgokukaLuka 22:14-20; Izenzo 2:41-42; 1 KwabaseKorinte 10:16; 1 KwabaseKorinte 11:23-32
(2) Izenzo 2:38; KwabaseRoma 6:3-5; KwabaseKolose 2:12; KwabaseGalathiya 3:27
(3) NgokukaMarku 14:22-28; 1 KwabaseKorinte 10:16; 1 KwabaseKorinte 11:23-26

11. Sikholwa ngukuthi (1) ubizo lweBandla ngukwenza abafundi bazo zonke izizwe, ezindaweni zonke, ngokuthi lishumayela iqiniso levangeli likaJesu Kristu, nokuthi litshale noma lisungule amaBandla amasha azothobela konke lokho uJesu akufundisa abaPhostoli; (2) ukuthi uma sithanda esakhelene nabo ngobubele, ngezenzo eziphathekayo, nangokuhlakanipha, sisuke senzela bonke umzekelo wothando lukaNkulunkulu, ngokungabandlululi, nokuthi (3) kufanele sikwenze konke lonke njengokwemfundiso yemiBhalo eyiNgcwele, phansi kwethunzi lesiphambano nangamandla okuvuka kwakhe kwabafileyo.

(1) AmaHubo 2:27; AmaHubo 67:1-7; NgokukaMathewu 16:8; NgokukaMathewu 28:18-20; Izenzo 1:8; Izenzo 14:22; Kwabase-Efesu 4:11-16; Tit 1:5
(2) Levitikusi 17:18; NgokukaLuka 10:25-27; NgokukaJohane 13:35; 2 KwabaseKorinte 5:14; KwabaseGalathiya 6:9-10
(3) NgokukaMarku 8:34-35; KwabaseRoma 1:4; 1 KwabaseKorinte 1:18-23; Kwabase-Efesu 1:19-20; KwabaseFiliphi 3:10; EkaJakobe 2:8

12. Sikholwa ngukuthi (1) bonke abantu – ababi nabalungileyo bayakuvuselwa emizimbeni yabo; (2) ukuthi bonke abantu bayakumiswa phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulelwa ukuze kube yilowo nalowo emukeliswe njengokwemisebenzi yakhe ayenza esesemzimbeni; (3) ukuthi labo amagama abo alotshiwe encwadini yokuphila yeWundlu bayakungeniswa ekuphileni okuphakade, kepha bonke ababi bayakungeniswe ekubhujisweni okungunaphakade; (4) ukuthi njengokwethembisa kukaNkulunkulu, siyalangazela izulu elisha nomhlaba omusha lapho okukhona kuwo ukulunga, lapho esiyokuba khona neNkosi kuze kube phakade, naye abe kithi: Woza Nkosi Jesu, woza! Amen.

(1) Jobe 19:25-27; AmaHubo 16:10; Isaya 26:19; Daniyeli 12:2; NgokukaJohane 5:28-29; Izenzo 24:15; KwabaseRoma 6:5; 1 KwabaseThesalonika 4:16-17
(2) NgokukaJohane 5:22, 27-29; NgokukaMathewu 16:27; KwabaseRoma 2:6; 2 KwabaseKorinte 5:10; KumaHebheru 9:27
(3) NgokukaMathewu 7:21-23; NgokukaMathewu 13:49-50; NgokukaMarku 9:45-49; NgokukaMarku 25:31-46; Isambulo 13:8; Isambulo 20:11-15; Isambulo 21:27
(4) 1 KwabaseThesalonika 4:17; 2 KaPetru 3:13; Isambulo 21:1; Isambulo 22:20